logo  

运维备忘录

运维备忘录
作者: 陈安廉

摘要:软件开发进阶系列


esxi安装


2022-08-30 10:14:12

您好,>我们是一家品牌折扣店,双11来临,也想借此宣传一下自家品牌。为此,特意准备了一些见面礼,比如大品牌吉他、尤克里里、体>脂称、黑头仪等,全部0元送。希望能与您链接,谢谢。


https://blog.csdn.net/weixin_39935777/article/details/119398529ESXi 配置 IP
https://docs.vmware.com/cn/VMware-vSphere/6.7/com.vmware.esxi.install.doc/GUID-9B5FBD72-1942-4900-9BD1-36112B0BC7D6.html


https://docs.vmware.com/cn/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.esxi.install.doc/GUID-EED14995-3515-40AD-B7EE-09A2046D841B.html


https://www.bbsmax.com/A/gGdXE8jmz4/##安装vsphere
https://docs.vmware.com/cn/VMware-vSphere/7.0/vsphere-vcenter-server-70-installation-guide.pdf?hWord=N4IghgNiBcIG4GECmA7ALkgTgAgMpbi20EjtQUYjAYlUD7owO38QBfIA##安装exsi
https://docs.vmware.com/cn/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.esxi.install.doc/GUID-B64AA6D3-40A1-4E3E-B03C-94AD2E95C9F5.html


#开启ssh登录

https://blog.csdn.net/master336/article/details/124098449#替换ssl证书

https://blog.csdn.net/qiaohewei/article/details/108284407